Explosie Veiligheids Document (EVD)

Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137). In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moet u als bedrijf kunnen aantonen dat er over de explosieveiligheid is nagedacht. Met een EVD en een bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat u sterk. 

Vindt u veiligheid ook belangrijk? Stop dan nu brand- en explosiegevaar! 

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht de werkgever, indien binnen een bedrijf explosiegevaar bestaat, een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen. 

Met een EVD brengt u eventuele explosiegevaren in kaart en geeft u aan waar er binnen uw bedrijf risico’s aanwezig zijn en welke technische maatregelen u heeft genomen deze risico’s op te heffen of te reduceren tot een acceptabel niveau en door welke organisatorische maatregelen de restrisico’s op een acceptabel niveau blijven. 

Bij inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet voorhanden hebben van een adequaat EVD en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor uw bedrijf hebben. 

Wij begrijpen dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie. Of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek of door andere prioriteiten geen mogelijkheid zien om dit vereiste Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen. Phylum organiseert op 24 januari 2018 in samenwerking met SKH een EVD-informatiedag, waarin wij u informeren over ontzorgen in het opstellen van een EVD. Onze deelnemers hebben hier inmiddels via een nieuwsbulletin meer informatie over ontvangen. Heeft u ook interesse? Neem dan contact op met onze adviseur Bas Meijer via b.meijer@phylum.nl

Het EVD is wettelijk verplicht
Een goed Arbobeleid draagt bij aan een beter en veilig werkklimaat. Om een goed Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat een werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in het bedrijf of instelling kunnen voordoen. Om inzicht te krijgen in risico’s en ongevallen moet elk bedrijf met personeel daarom een zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie(RI&E) opstellen. Personeel in de houtbranche kan namelijk worden blootgesteld aan diverse gevaren. Denk daarbij aan geluidsoverlast, machine-onveiligheid, fysieke belasting en houtstof. Maar ook het gevaar van stof-en/of dampexplosie kan aanwezig zijn doordat er binnen een bedrijf wellicht onvoldoende wordt schoongemaakt of doordat de aanwezige installaties onbewust onveilig zijn. Explosies kunnen vergaande gevolgen hebben voor zowel personeel als ook het bedrijf.