Voor u gelezen: duurzame inzet ook in het Regeerakkoord

Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers dat werknemers inzetbaar blijven. De overheid zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden. Een belangrijke succesfactor daarbij is een doorbraak op ‘leven lang leren’. Daarmee wordt verankerd dat toekomstige generaties werkenden productief en gezond kunnen werken, ook tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd.

Dit schrijft Rutte-III onder de aanhef “Levenslang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd’.

In deze paragraaf in het regeerakkoord halen we 2 zaken die opvallen naar voren:
- De huidige fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor een ieder die een startkwalificatie heeft.
- Leeftijdbewust personeelsbeleid wordt ontwikkeld om de cultuuromslag te bewerkstelligen voor ouderen op de arbeidsmarkt. Verwacht wordt dat sociale partners hier niet vrijblijvende afspraken over maken op het gebied van scholing, intersectorale mobiliteit, zicht op minder belastend werk en nut en noodzaak specifieke voorzieningen voor ouderen in de cao’s.

Voor de goede orde vermelden we nog dat dit beleidsvoornemens zijn die in het huidige regeerakkoord staan opgenomen.